กิจกรรมการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการแปลงไผ่แบบครบวงจรฯ ณ บ้านปางสา ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นำโดยนายพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการแปลงไผ่แบบครบวงจร ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสู่ความยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ บ้านปางสา ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน