วันที่ 6-7 มิถุนายน พ.ศ.2562 กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาอาชีพการผลิตสบู่สมุนไพรและน้ำยาเอนกประสงค์ ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบฯ ณ บ้านหนองบัว หมู่ 9 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

วันที่ 6-7 มิถุนายน พ.ศ.2562 นำโดยนายพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน พันจ่าเอกสุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาอาชีพการผลิตสบู่สมุนไพรและน้ำยาเอนกประสงค์ ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสู่ความยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ บ้านหนองบัว หมู่ 9 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ การผลิตสบู่สมุนไพรและน้ำยาเอนกประสงค์ไว้ใช้ในครัวเรือน และส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรให้สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน