วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ดำเนินกิจกรรมการพัฒนายกระดับเกษตรกร กลุ่ม องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านบ้านน้ำมวบ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

            วันที่ 5 มิถุนายน 2562 พ.จ.อ.สุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้นายอนุกุล กองแก้ว หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ดำเนินกิจกรรมการพัฒนายกระดับเกษตรกร กลุ่ม องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2562 เพื่อยกระดับของเกษตรกร องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร จากการทำการผลิตและขายผลผลิตในรูปวัตถุดิบราคาต่ำ เป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ดำเนินการครอบคลุมเชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต แปรรูป จนถึงการตลาด ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านบ้านน้ำมวบ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน