ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมและข้อเสนอเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรฯ ณ อินทนนท์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดลำพูน

    วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2562 นำโดย นายพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน นายณฐกร พุฒตรง สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมและข้อเสนอเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และพัฒนาศักยภาพบุคลากรสภาเกษตรกรภาคเหนือตอนบน ณ อินทนนท์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมีความเข้าใจความชำนาญในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมและสามารถวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ