กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

วันที่ 15 มีนาคม 2562 นำโดยนายพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยพันจ่าเอกสุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน และนายอนุกุล กองแก้ว หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ดำเนินกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อระดมความคิดเห็นเครือข่าย ภาคี ต่างๆ และพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถจัดทำแผนร่วมกันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง และจัดตั้งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรในพื้นที่ตำบลเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นสินค้าเกษตรชนิดใหม่ในพื้นที่หรือพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรเดิม และเชื่อมโยงเครือข่ายภาคการเกษตรจังหวัดน่าน