กิจกรรมพัฒนายกระดับเกษตรกร กลุ่ม องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นายพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหวัดน่าน ได้มอบหมายให้พันจ่าเอก สุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ดำเนินกิจกรรมพัฒนายกระดับเกษตรกร กลุ่ม องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต การแปรรูป การจัดการตลาดผลิตผลและผลิตภัณฑ์ แบบครบวงจร ณ กลุ่มทำน้ำพริกเครื่องแกง บ้านนาเหลืองนอก ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน