กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อซักซ้อมและสร้างความเข้าใจ ให้กับคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ เกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ ของคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ และสถานการณ์ต่างๆของบ้านเมืองและให้ได้ข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่าน                ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน