กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลฯ ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านนาคา ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน นำโดยนายพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ดำเนินกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2562เพื่อระดมความคิดเห็นเครือข่าย ภาคี ต่างๆ และพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถจัดทำแผนร่วมกันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง และจัดตั้งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรในพื้นที่ตำบลเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นสินค้าเกษตรชนิดใหม่ในพื้นที่หรือพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรเดิม และเชื่อมโยงเครือข่ายภาคการเกษตรจังหวัดน่าน