ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภาเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ ภูเสี้ยวขาวรีสอร์ท ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน นำโดยนายพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภาเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ ภูเสี้ยวขาวรีสอร์ท ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคในการดำเนินกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือตอนบน