กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน นายพงศกร พุฒตรง ได้มอบหมายให้ นายสมนึก พิศจาร สมาชิกสภาเกษตรกรเขตอำเภอบ่อเกลือ และนายอนุกุล กองแก้ว หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ดำเนินกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เพื่อระดมความคิดเห็นเครือข่าย ภาคี ต่างๆ และพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถจัดทำแผนร่วมกันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง และจัดตั้งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรในพื้นที่ตำบลเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นสินค้าเกษตรชนิดใหม่ในพื้นที่หรือพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรเดิม และเชื่อมโยงเครือข่ายภาคการเกษตรจังหวัดน่าน