วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 พันจ่าเอก สุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายอนุกุล กองแก้ว หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ร่วมการติดตามประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ถวายในหลวง ณ พื้นที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 พันจ่าเอก สุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายอนุกุล กองแก้ว หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ร่วมการติดตามประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ถวายในหลวง ณ พื้นที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน