เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน  2561 ดำเนินกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน  2561 สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน นำโดยนายพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน และนายสวาท พินยา สมาชิกสภาเกษตรกรเขตอำเภอทุ่งช้าง ดำเนินกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เพื่อระดมความคิดเห็นเครือข่าย ภาคี ต่างๆ และพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถจัดทำแผนร่วมกันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง และจัดตั้งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรในพื้นที่ตำบลเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นสินค้าเกษตรชนิดใหม่ในพื้นที่หรือพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรเดิม และเชื่อมโยงเครือข่ายภาคการเกษตรจังหวัดน่าน