ผู้บริหารจังหวัด

"/

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ชื่อ – สกุล : นายวรกิตติ ศรีทิพากร
ภูมิลำเนา : จังหวัดปทุมธานี

ประวัติการศึกษา :
– ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการรับราชการ :
– หัวหน้าฝ่ายวางแผนและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง
– นายอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
– นายอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
– หัวหน้าสำนักอธิการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
– ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง
– ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
– นายอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
– นายอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
– ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
– ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (ปัจจุบัน)


รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ชื่อ – สกุล : นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต
ภูมิลำเนา : จังหวัดปทุมธานี

ประวัติการศึกษา :
– ปริญญาตรี (รัฐศาสตรบัณฑิต)(เกียรตินิยมอันดับ ๑) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ปริญญาโท (การวางแผนภาคและเมือง มหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประวัติการรับราชการ :
– ปี 2535 ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
– ปี 2537 ผู้ช่วยผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น จังหวัดน่าน
– ปี 2538 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง
– ปี 2545 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
– ปี 2552 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สป.มท.
– ปี 2554 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล สป.มท.
– ปี 2558 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง
– ปี 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (ปัจจุบัน) ปี 2527 – ปี 2543

ประวัติการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน :
– ปี 2538 หลักสูตร ปลัดอำเภอ รุ่นที่ ๑๒๐ วิทยาลัยการปกครอง
– ปี 2540 หลักสูตร การจัดแบ่งรายได้ให้แก่ท้องถิ่นและตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล ตามโครงการพัฒนาเมือง ณ สาธารณรัฐเกาหลี – ฟิลิปปินส์
– ปี 2540 หลักสูตร นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๕๗ สถาบันดำรงราชานุภาพ


รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ชื่อ – สกุล : นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์
ภูมิลำเนา : จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติการศึกษา :
– ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ประวัติการรับราชการ :
– ปี 2527 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
– ปี 2535 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 5) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
– ปี 2537 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 6) อ.สูงเม่น จ.แพร่
– ปี 2542 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
– ปี 2546 ปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอดอยหลวง อ.แม่จัน
จ.เชียงราย
– ปี 2547 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัด
เชียงราย
– ปี 2549 นายอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
– ปี 2553 นายอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
– ปี 2554 นายอำเภอพาน จ.เชียงราย
– ปี 2559 ปลัดจังหวัดเชียงราย
– ปี 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (ปัจจุบัน)527 – ปี 2543

ประวัติการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน :
– ปี 2543 หลักสูตานายอำเภอ รุ่นที่ 46 วิทยาลัยการปกครอง
– ปี 2551 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 52 วิทยาลัยมหาดไทย