กิจกรรมพัฒนายกระดับเกษตรกร กลุ่ม องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ณ กลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกมะนาวบ้านยอด ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562  พันจ่าเอก สุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้นายอนุกุล กองแก้ว หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ดำเนินกิจกรรมพัฒนายกระดับเกษตรกร กลุ่ม องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต การแปรรูป การจัดการตลาดผลิตผลและผลิตภัณฑ์ แบบครบวงจร ณ กลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกมะนาวบ้านยอด ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน