กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลฯ ณ ห้องประชุมที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 27 มีนาคม 2562 นายพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายบุญเยี่ยม นันทเพรี สมาชิกสภาเกษตรกรเขตอำเภอเมืองน่าน และพันจ่าเอกสุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ดำเนินกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลถืมตอง ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อระดมความคิดเห็นเครือข่าย ภาคี ต่างๆ และพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถจัดทำแผนร่วมกันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง และจัดตั้งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรในพื้นที่ตำบลเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นสินค้าเกษตรชนิดใหม่ในพื้นที่หรือพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรเดิม และเชื่อมโยงเครือข่ายภาคการเกษตรจังหวัดน่าน