ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศประจำวัน จังหวัดน่าน วันที่ 3 ธันวาคม 2561 แหล่งที่มา: คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ (สสนก.)
ธันวาคม 3, 2018

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 พันจ่าเอก สุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ลงพื้นที่บ้านป่าแพะ ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อประชุมชี้แจงโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร ปี 2562
พฤศจิกายน 29, 2018

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 พันจ่าเอก สุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายอนุกุล กองแก้ว หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ร่วมการติดตามประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ถวายในหลวง ณ พื้นที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
พฤศจิกายน 29, 2018

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน  2561 ดำเนินกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
พฤศจิกายน 29, 2018

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 พันจ่าเอก สุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ลงพื้นที่บ้านปางสา ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อประชุมชี้แจงโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร ปี 2562
พฤศจิกายน 29, 2018

รายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศประจำวัน จังหวัดน่าน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 แหล่งที่มา: คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ (สสนก.)
พฤศจิกายน 23, 2018

รายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศประจำวัน จังหวัดน่าน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 แหล่งที่มา: คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ (สสนก.)
พฤศจิกายน 22, 2018

รายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศประจำวัน จังหวัดน่าน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 แหล่งที่มา: คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ (สสนก.)
พฤศจิกายน 21, 2018

ติดตามประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ถวายในหลวง ณ พื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน
พฤศจิกายน 21, 2018

รายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศประจำวัน จังหวัดน่าน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 แหล่งที่มา: คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ (สสนก.)
พฤศจิกายน 16, 2018

รายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศประจำวัน จังหวัดน่าน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 แหล่งที่มา: คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ (สสนก.)
พฤศจิกายน 14, 2018

รายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศประจำวัน จังหวัดน่าน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 แหล่งที่มา: คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ (สสนก.)
พฤศจิกายน 8, 2018

วันที่ 7 พ.ย. 2561 ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านนามน ตำบลบ่อสวก อำเมือง จังหวัดน่าน ดำเนินกิจกรรมพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน
พฤศจิกายน 8, 2018

รายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศประจำวัน จังหวัดน่าน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 แหล่งที่มา: คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ (สสนก.)
พฤศจิกายน 7, 2018

ร่วมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการหมู่บ้านเห็ดวิทยาศาสตร์  “ชุมชนต้นแบบเกษตรนวัตกรรมแบบครบวงจร: กลุ่มเพาะเห็ดบ้านศรีนาชื่น” ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
พฤศจิกายน 1, 2018

รายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศประจำวัน จังหวัดน่าน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 แหล่งที่มา: คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ (สสนก.)
พฤศจิกายน 1, 2018

รายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศประจำวัน จังหวัดน่าน วันที่ 30 ตุลาคม 2561 แหล่งที่มา: คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ (สสนก.)
ตุลาคม 30, 2018

รายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศประจำวัน จังหวัดน่าน วันที่ 26 ตุลาคม 2561 แหล่งที่มา: คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ (สสนก.)
ตุลาคม 26, 2018

รายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศประจำวัน จังหวัดน่าน วันที่ 25 ตุลาคม 2561 แหล่งที่มา: คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ (สสนก.)
ตุลาคม 25, 2018

รายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศประจำวัน จังหวัดน่าน วันที่ 22 ตุลาคม 2561 แหล่งที่มา: คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ (สสนก.)
ตุลาคม 22, 2018